Napierśnik || Breastplate

Własność Biblioteki w Kórniku || Property of Library in Kórnik 

Prace konserwacyjno-restauratorskie przeprowadziła mgr Łucja Lange – pod opieką: ||  Conservation and restoration work by mgr Łucja Lange – under the direction of:

dr hab. Janusz Krause prof. UMK,

dr Alina Tomaszewska – Szewczyk,

dr Maria Kęsy – Lewandowska.

Prace wykonano w ramach Podyplomowego Studium Konserwacji Metalowych Dzieł Sztuki  || The work was carried out under the Postgraduate Course on Conservation and Restoration of Metal Art.

Dzieło konserwatorskie wraz z dokumentacją podlegają prawu autorskiemu. || The preservation work and documentation are under copyrights.

Toruń, 2007

© LangeL. All Rights Reserved.